Klinisch (VIBU)

De VIBU (Veteranen Intensieve Behandelunit) richt zich op veteranen die uitgezonden zijn geweest naar oorlogs- of conflictgebieden en (mede) als gevolg van deze uitzending kampen met ernstige psychische klachten, waarvoor klinische behandeling noodzakelijk is. De VIBU maakt onderdeel uit van de keten binnen het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

Voor wie?

De VIBU biedt behandeling aan veteranen met uitzendgerelateerde problematiek. Het gaat hierbij om klachten die ontstaan zijn tijdens of na een uitzending als militair, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarnaast is er sprake van complicerende factoren zoals:

 • Grote problemen met de emotieregulatie en/of agressieregulatie;
 • Persoonlijkheidsproblematiek;
 • Verslaving of middelenmisbruik;
 • Problemen binnen relaties met anderen (partner, familie, vrienden);
 • Ernstige problemen met huisvesting of financiën.
 • Cliënten hebben vaak al een scala aan eerdere behandeling gehad  

Behandelsetting

De Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) van het Sinai Centrum in Amstelveen biedt in een open setting een specialistische klinische behandeling aan van 12 weken (regulier), 6 weken (heropname) en 1-3 weken (crisisopname). Er zijn 10 reguliere bedden en 1 crisisbed (zie aanmelden crisisopname).   

Behandelprogramma

De VIBU biedt een intensief behandelprogramma van 12 weken dat gericht is op PTSS en op bijkomende emotieregulatie- en/of verslavingsproblemen. Het programma is gebaseerd op dialectische gedragstherapie (DGT), waarin het aanleren en toepassen van vaardigheden centraal staat. Deze vaardigheden bestaan uit mindfulness, frustratietolerantie, emotieregulatie en intermenselijke effectiviteitsvaardigheden. DGT is reeds onderzocht als een succesvolle behandeling bij veteranen met PTSS. DGT en het klinische milieu kunnen helpen om alsnog te profiteren van traumagerichte therapie, zoals IE (Imaginaire Exposure) en EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) als dat ambulant (nog) niet gelukt is.

Behandelonderdelen

 • Individuele traumaverwerkende therapie (TVT) – EMDR, imaginaire exposure (IE) of imaginaire rescripting (ImRs) 
 • DGT-vaardigheidstraining in groep + individuele DGT-sessies
 • Exposure-in-vivo gericht op het doorbreken van vermijding
 • Psycho-educatie over traumagerelateerde klachten
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) gericht op slaap en middelengebruik
 • Psychiatrische consulten
 • Vaktherapieën (beeldende therapie, psychomotore therapie/PMT)
 • Sport
 • Trajectcoaching
 • Naastenbijeenkomst waarin naasten uitleg krijgen over PTSS en behandeling

Voorafgaand aan de opname bij de VIBU doen we een intake- en een precommitmentgesprek, waarin met de cliënt samen wordt bekeken wat de doelen zijn om weer eigen regie te krijgen, hoe de motivatie tot verandering is en of de cliënt in de weken niet te veel wordt afgeleid van deze doelen en motivatie door bijv. huisvestings- of financiële problemen. Er is een verlofregeling, waarbij de cliënt bij de reguliere opname in de eerste 4 weken intern is; in week 5-8 in het weekend overdag (zonder nacht) naar huis gaat; en in week 9-12 in het weekend 1 nacht thuis slaapt.

Opname wordt gezien als onderdeel van een langer durend ambulant traject en daarom worden in behandelplanbesprekingen op 6 en 10 weken de ambulant behandelaar, de maatschappelijk werker (NVI of BMW) en de naaste(n) betrokken.

Opnamecriteria:  

 • Bereidheid (‘pre-commitment’) om met bovenstaande klachten aan de slag te gaan zoals besproken in het precommitment gesprek voorafgaand aan opname;   
 • Er zijn goede afspraken te maken met cliënt om veiligheid op de open afdeling te waarborgen; middelengebruik en agressie tijdens opname zijn in geen geval toelaatbaar;  
 • Indien detox nodig, dan deze voorafgaand en aansluitend bij een verslavingsinstelling;  
 • Er is al een ambulante behandeling geprobeerd;  
 • Er is huisvesting;  
 • Er is sprake van inbedding in een traumagericht poliklinisch behandeltraject bij een LZV-ketenpartner;  
 • Er is sprake van inbedding bij Maatschappelijk werk van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVI), ABP of Defensie.  

Overlegcriteria:   

 • IQ < 80 om het mogelijk te maken te profiteren van met name de vaardigheidstrainingen   
 • Indien er sprake is van sociaal maatschappelijke problemen (zoals het ontbreken van een vaste woonplek) dient er op zijn minst een plan van aanpak te zijn, zodat deze de behandeling niet in de weg staan.  
 • Indien er sprake is van verslavingsproblematiek, mag deze niet te interfererend zijn.    

Crisis opname VIBU 

Naast ruimte voor de 12-weekse opname op de VIBU is er één bed beschikbaar voor een korte crisisopname. Deze opname duurt minimaal 1 week en maximaal 3 weken. Indien gewenst is er na een crisisopname de mogelijkheid om aangemeld te worden voor de 12-weekse opname. Tijdens de kortdurende crisisopname blijft er contact met de verwijzend behandelaar en naasten in de thuissituatie.  

 Indicaties voor een crisisopname kunnen zijn: 

 • Onhoudbare en onveilige situaties thuis (voor cliënt en/of naasten)  
 • Verergering PTSS-klachten, waarbij er direct actie ondernomen moet worden
 • Bovenstaande waarbij herstel van dag-/nachtritme en dagstructuur van belang is

Cliënt neemt tijdens een crisisopname deel aan het afdelingsprogramma en zal ook in de weekenden op de afdeling verblijven. Het behandelaanbod is gebaseerd op de behandeling van:

 • PTSS: exposure-in-vivo (groep), psycho-educatie  
 • Comorbide emotie- en agressieregulatie problematiek: groepsgerichte vaardigheidstrainingen in het kader van dialectische gedragstherapie (DGT)
 • Middelengebruik: cognitieve gedragstherapie voor insomnia en middelengebruik (groep)
 • De behandeling werd verder ondersteund door dagelijks sport, beeldende therapie, psychomotorische therapie (PMT) en mogelijk farmacotherapie

Belangrijke voorwaarden voor opname: 

 • Cliënt staat achter de crisis opname
 • Cliënt is ADL-zelfstandig
 • De afdeling is, gezien het open karakter, niet geschikt voor cliënten met acute suïcidaliteit, tenzij er goede afspraken te maken zijn met client om veiligheid op de open afdeling te waarborgen 
 • Middelengebruik en agressie tijdens opname zijn in geen geval toelaatbaar; indien detox nodig, dan gebeurt deze voorafgaand aan de crisisopname 

Adresgegevens

VIBU
Sinai Centrum
Laan van de Helende Meesters 2
Postbus 2063, 1180 EB
Amstelveen

T (020) 545 7200

Aanmelden

Verwijzing naar de VIBU vindt plaats binnen (en vanuit) de ketenpartners van het LZV. Het is niet mogelijk om van buiten de LZV keten te verwijzen naar de VIBU.

Wilt je een cliënt aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in en verstuur dit naar opname@arkin.nl (alleen voor verwijzers). Wij nemen binnen een week contact op.

Overleg over een verwijzing graag via bovenstaand mailadres of bel 020 545 7200 en vraag naar Shanna Teunissen (GZ-psycholoog), Kathleen Thomaes (psychiater/manager behandelzaken) of Jorim den Hertog (manager bedrijfsvoering).

Publicaties

Benieuwd naar de ervaringen bij onze VIBU? Lees hier de verhalen van Mark en Marcel

Joodse identiteit Sinai Centrum

Het Sinai Centrum is van oorsprong een Joodse organisatie en staat klaar voor iedereen. De Joodse oorsprong kun je tijdens je opname terugzien in het gebouw. Wil je hier meer over weten? Lees dan hier verder.